REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług sklepu internetowego sklep.broscontrol.pl którego właścicielem jest firma:

BROS Control spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul Wita Stwosza 15/7
80-312 Gdańsk, Polska
NIP: 5842738387
REGON: 222180912
KRS: 0000527719
KONTO BANKOWE: Idea Bank 61 1950 0001 2006 1534 0035 0002

 

 

1. SŁOWNICZEK:

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Sprzedawca – BROS Control spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul Wita Stwosza 15/7, 80-312 Gdańsk Polska, NIP: 5842738387,REGON: 222180912, KRS: 0000527719;
Towar –  rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
Konto Klienta– utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii i płatności zamówień.
Regulamin – niniejszy regulamin;
Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta na konto bankowe Sklepu:
Idea Bank 61 1950 0001 2006 1534 0035 0002
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: sklep.broscontrol.pl

 

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Sprzedawca, będący właścicielem sklepu internetowego sklep.broscontrol.pl świadczy usługi, których charakter oraz zasady zostały opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu w celu konserwacji lub aktualizacji bazy towarów i innych informacji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu.

 

3. KONTO KLIENTA

 

 1. Rejestracja Konta Klienta jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Rejestracji Konta Klienta należy dokonać na stronie internetowej Sklepu: sklep.broscontrol.pl/logowanie?create_account=1  Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp i możliwość edytowania podanych przy rejestracji danych.
 2. Zakupów można dokonywać poprzez zalogowanie do Konta przy użyciu Loginu oraz Hasła ustalonych przez Klienta. Login oraz Hasło są poufne, a Klient ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim.
 3. Aby usunąć Konto Klienta, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@broscontrol.pl

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1.  Umowa sprzedaży może zostać zawarta z:    
  a)  klientem zarejestrowanym: za pośrednictwem posiadanego przez Klienta Konta,
  b)  klientem niezarejestrowanym: za pośrednictwem adresu mailowego.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej lub w momencie złożenia przez klienta oświadczenia o zaakceptowaniu oferty sprzedaży przedstawionej przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w całości albo w części ze względu na okoliczności takie jak: wycofanie danego towaru przez jego producenta, brak towarów w magazynie lub u dostawcy Sklepu, Sprzedawca w terminie 48 godzin liczonych w dni robocze poinformuje o tym Klienta, a zamówienie zostanie anulowane. Jeśli anulowane zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconych środków. Sprzedawca może wówczas przedstawić Klientowi ofertę, zawierającą propozycję zmian w zamówieniu Klienta. Oferta ta jest wiążąca dla sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych, po tym czasie wygasa.
 4. Czas realizacji zamówienia obejmuje standardowo 7 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Kontakt telefoniczny z pracownikami Sklepu możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 6. W celu złożenia Zamówienia (oferty kupna),  należy na stronie Sklepu wybrać towar będący. przedmiotem zamówienia, określić jego ilość oraz sposób dostawy i płatności.
 7. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy (przedpłata),
  b) przy odbiorze, czyli za pobraniem (sposób płatności niedostępny dla części produktów),
  c) pałatność online - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu eservice.pl.
 8. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego należy dokonać na konto firmy:
  BROS Control sp.z o.o. sp.k.  ul Wita Stwosza 15/7, 80-312 Gdańsk Polska
  Konto bankowe: Idea Bank 61 1950 0001 2006 1534 0035 0002
 9. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem na adres sklep@broscontrol.pl
 10. W przypadku wykonania przez Klienta przedpłaty Zamówienie zostaje skierowane do realizacji, gdy zaksięgowana zostanie wpłata na koncie lub Sprzedawca otrzyma e-mailem potwierdzenie wpłaty na konto Sprzedawcy.
 11. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów i przeprowadzania promocji.
 13. Zdjęcia towarów na stronie internetowej Sklepu mają charakter poglądowy.
 14. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim, a Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.
 15. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę towaru. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub, po wcześniejszym ustaleniu, Klient odbiera towar osobiście w siedzibie Sklepu.
 16. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są wyłącznie: Sprzedawca oraz Klient będący Przedsiębiorcą (nie będący Konsumentem).
 17. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT, będącą jednocześnie dowodem zakupu.

 

5. REKLAMACJE

 

 1. Towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją producenta, na podstawie której Klient może dochodzić napraw gwarancyjnych, wykonywanych przez producenta towaru. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne lub prawne towarów nabytych w sklepie.
 2. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres sklep@broscontrol.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz datę zamówienia oraz nr zamówienia, jeśli został przydzielony, wskazanie reklamowanego towaru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać również adres korespondencyjny Klienta.
 5. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę towaru powstałą w przypadku jego przeróbki dokonanej przez Klienta, jego nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.(Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony na ostatniej stronie Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sklepu: BROS Control spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, Polska. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.


7. DANE OSOBOWE

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony sklep.broscontrol.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2017r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Miejscowość, data 

Imię i nazwisko
Adres Klienta

 

Nazwa i adres Sprzedawcy

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ...............……... umowy dotyczącej zakupu  ................................................................................................................................, doręczonego w dniu ...........…..………......

 

 

 

...........................……….....
(podpis Klienta)